Общи условия

Общи условия на онлайн магазин visionzazdrave.eu

Преди да направите поръчка през онлайн магазина на VISIONZAZDRAVE, моля, прочетете внимателно следните условия. Ако използвате този уебсайт с цел придобиване на продукт, който се рекламира или предлага чрез нашия уеб сайт, ще се счита, че сте съгласни с тези Общи условия.

Всички посетители и потребители на нашия уеб сайт трябва внимателно да прочетат тези Общи условия, преди да използват уеб страницата и онлайн магазина. Общите условия предоставят необходимите насоки, касаещи отношенията между уеб страницата и клиентите, както и описват техните взаимни права и задължения. Всеки потребител, който използва уебсайта, се счита за приел и напълно запознат с тези Общи условия.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между сайта VISIONZAZDRAVE , наричан по до долу ДОСТАВЧИК

Доставчикът осигурява е-търговия, съгласно Закона за защита на потребителите, с хранителни добавки на юридически или физически лица, съгласно изискванията на Наредба 47 относно хранителните добавки и хранителните добавки, както и приложимото законодателство към тях.

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН VISIONZAZDRAVE

VISIONZAZDRAVE е достъпна на страницата visionzazdrave.eu, чрез която Потребителите могат да сключват договори за покупка и доставка на продуктите, предоставени от VISIONZAZDRAVE, както и:

 1. За извършване на регистрация и създаване на профил за сърфиране в VISIONZAZDRAVE, както и за използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с VISIONZAZDRAVE, използвайки интерфейса на уеб страницата на VISIONZAZDRAVE;
 3. Да сключва договори за закупуване и доставка на продуктите, предоставени от VISIONZAZDRAVE;
 4. Да извършва плащания във връзка с договорите, сключени с VISIONZAZDRAVE, по видове плащания, приети от последната;
 5. Да получавате информация за нови продукти, предоставени от VISIONZAZDRAVE;
 6. Да разгледа продуктите, техните характеристики, цена и условия за доставка;
 7. Да бъдат информирани за своите законови права, по-специално чрез интерфейса на уеб страницата на VISIONZAZDRAVE;
 8. Да има право да откаже изпълнението на договора, сключен от разстояние, за предоставените от Доставчика продукти, когато е приложимо;

Доставчикът доставя продуктите и гарантира законните права на Потребителите, добросъвестно и съгласно условията и критериите на търговското законодателство.

 1. Всички продукти, предоставени в онлайн магазина, не са предназначени за лечение или профилактика на медицински заболявания.
 2. Всички продукти, предоставени от visionzazdrave.eu, не се считат за медикаменти и не трябва да се използват като такива. Нито уеб страницата, нито VISIONZAZDRAVE  като доставчик не носят отговорност в случай на употреба на продуктите като медикаменти.
 3. Препоръчително е на Потребителите да се консултират с лекар или медицински специалист за начина на приемане на продуктите, преди да ги използват.
 4. Ако е бременна, кърми или под 18 години, Потребителят трябва да се консултира с лекар или медицински специалист преди да използва продуктите, предоставени от VISIONZAZDRAVE.
 5. Ако приемате лекарства или имате медицинско състояние, е необходимо да се консултирате с лекар или медицински специалист преди да приемете предоставените от нас продукти.
 6. Информацията, представена от VISIONZAZDRAVE, е само информативна и не може да повлияе на избора и начина на приемане на продуктите, предлагани на страницата. Потребителите използват информацията на страницата на свой собствен риск.
 7. VISIONZAZDRAVE не може да носи отговорност за психологически или физически проблеми, възникнали след приема на продуктите, представени на уеб страницата.
 8. VISIONZAZDRAVE предоставя на своите клиенти продукти, свързани със здравословно хранене, като представят хранителни добавки и продукти, произведени на базата на извличане на органични вещества от билкови растения
 9. VISIONZAZDRAVE декларира, че не предоставя медикаменти и продукти, намиращи се в ограничителния списък на Столичната регионална здравна инспекция и Българската агенция по безопасност на храните.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на продуктите, предоставени от VISIONZAZDRAVE чрез интерфейса на Доставчика, на неговата уеб страница или чрез друго средство за комуникация извън търговския обект.

Съгласно договора, сключен между страните, Доставчикът се задължава да достави и прехвърли собствеността на посочените от последния продукти, използвайки интерфейса.

 Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените продукти, съгласно условията, определени от VISIONZAZDRAVE и с настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на интернет страницата на VISIONZAZDRAVE.

 Доставчикът доставя продуктите, поръчани от Ползвателите, в сроковете и при условията, описани от Доставчика на интернет страницата на VISIONZAZDRAVE и съгласно настоящите общи условия.

 Таксата за доставка се определя отделно и различно от цената на продуктите.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления във връзка със сключването и изпълнението на договора могат да се извършват по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Приема се, че електронните изявления се извършват от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателите при регистрация, ако са въвели съответното потребителско име и парола, както и в предоставените от тях данни в случаи, в които правят поръчката като гости.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА VISIONZAZDRAVE

За да сключи договори за покупко-продажба на продуктите чрез VISIONZAZDRAVE, Потребителят трябва да избере една от следните опции:

 • за да въведете избраното потребителско име и парола
 • да поръчате продукти като нерегистриран потребител

Потребителското име и паролата се избират от Ползвателя чрез електронна регистрация в интернет страницата на Доставчика.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, като изпраща имейл на посочения от Ползвателя имейл адрес, с който потвърждава създаването на акаунта на Ползвателя и възникването на договорни отношения между страните.

В случай на поръчка от нерегистриран потребител, Доставчикът потвърждава поръчката чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя имейл адрес, като по този начин създава договорни отношения между страните.

При регистрация или поръчка като нерегистриран потребител, Потребителят е длъжен да предостави коректни и актуални данни. Потребителите са длъжни, в случай на промяна, да актуализират своевременно информацията, която предоставят при регистрация.

 За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят е длъжен да направи регистрация на уеб страницата на последния. Доставчикът не може да носи отговорност в случай, че поради липса на регистрация, Ползвателят не може да използва пълната функционалност на Интернет магазина, включително относно изпълнението на правата по споразумението, възможността да бъде поискана по-ниска цена и др.

 Поръчвайки продукти с VISIONZAZDRAVE, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е със съдържанието и се задължава да ги спазва безусловно.

Имейлът, предоставен от Потребителя при първоначалната регистрация или от нерегистриран потребител при поръчка, се счита за „Основен имейл адрес” съгласно настоящите Общи условия. Потребителят има право да промени своя основен имейл адрес.

При получаване на заявлението за промяна на Основния имейл адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Заявката за потвърждение се изпраща от Доставчика на новия Основен имейл адрес, предоставен от Потребителя.

Промяната на Основния имейл адрес се извършва след получаване на потвърждението от Потребителя.

 Доставчикът не носи отговорност за неправилна промяна на Основния имейл адрес.

Доставчикът може да изиска от Потребителя да използва основния имейл адрес в определени случаи.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА – ПОКУПКА

Потребителите използват предимно интерфейса на уеб страницата на Доставчика за сключване на договори за покупко-продажба на продуктите, предлагани от Доставчика в VISIONZAZDRAVE.

Договорът се сключва на български език.

Споразумението между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на интернет страницата на VISIONZAZDRAVE.

Потребителят е страна по споразумението с Доставчика, съгласно данните, предоставени при регистрация и налични в личния профил на Ползвателя, или данните, представени от Ползвателя при поръчка като нерегистриран потребител.

Доставчикът включва в интерфейса на своята уеб страница технически средства за откриване и коригиране на грешки при въвеждане на информация, преди да се направи изявление за сключване на договора.

Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на искането му от Ползвателя от интерфейса на Доставчика.

За сключването на договор за покупко-продажба Доставчикът информира Потребителя по подходящ начин по електронен път.

Искането за сключване на споразумението и потвърждението за получаването му се считат за получени, когато получателите им имат достъп до тях.

Доставчикът доставя продуктите на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност за неверни или подвеждащи данни, предоставени от Ползвателя.

Доставчикът има право да изпраща имейли до Основния имейл адрес относно уведомления, промоции или промени.

 Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика, както следва:

Регистриране в VISIONZAZDRAVE и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят не е регистриран, или чрез поръчка на продукт без регистрация;

Влизане в системата за поръчки на VISIONZAZDRAVE чрез използване на потребителско име и парола или чрез друга идентификация;

Избиране на един или повече от продуктите, предлагани от VISIONZAZDRAVE и добавянето им към списъка за покупки;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на начин и време за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката;

Ползвателите биха могли да сключат договор за покупко-продажба с Доставчика без регистрация, като използват съответната функция в интерфейса на уеб магазина.

СПЕЦИФИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Принципите в настоящия раздел от тези общи условия са приложими за Потребители, за които поради данните, предоставени за сключване на договор или за регистрация в VISIONZAZDRAVE, може да се приеме, че се считат за потребители, съгласно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

 Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика, са посочени в съответните продуктови раздели на уеб страницата на VISIONZAZDRAVE.

Цената на продуктите, включително данъците, се определя от Доставчика в съответните продуктови секции на уеб страницата на VISIONZAZDRAVE.

Стойността на пощенските и куриерските услуги, невключени в цената на продуктите, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В разделите за продукти в уеб страницата на VISIONZAZDRAVE;

– При избор на продуктите за сключване на договор за покупко-продажба;

Начинът на плащане и изпълнение на споразумението се определят от настоящите общи условия, както и от информацията, предоставена на Ползвателя в интернет страницата на Доставчика.

Информацията, предоставена на Ползвателите по този член, се актуализира към датата на представянето й на интернет страницата на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

 Доставчикът се задължава да предостави условията за доставка за всеки продукт на уеб страницата.

Преди сключването на договора Доставчикът предоставя общата стойност на поръчката за всички включени в нея продукти.

Потребителите се съгласяват, че цялата информация, необходима съгласно Закона за защита на потребителите, може да бъде предоставена чрез интерфейса на VISIONZAZDRAVE или по имейл.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансови плащания за сключените договори за покупко-продажба, както и за доставката на продуктите.

Потребителят избира дали да заплати на Доставчика цената за доставка преди или в момента на доставката.

 Потребителят има право да се откаже от споразумението, без неустойка и без посочване на причина, в срок от 14 дни от датата на получаване на продукта чрез формуляра за отказ, достъпен чрез линка на уеб страницата на Доставчика . Информация за правото на отказ е достъпна на уеб страницата на Доставчика. Потребителите могат да предоставят и друга форма на изявление, която може да бъде поставена на траен носител.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на продукти, изработени специално за Потребителя и/или според личните му изисквания;
 2. за доставка на продукти, които се влошават или бързо достигат срока си на годност
 3. за доставка на запечатани продукти, които поради здравословни или хигиенни причини не са подходящи за връщане;
 4. продукти, на които е нарушена опаковката

  Когато Потребителят упражни правото си на отказ от споразумението, доставчикът се задължава да възстанови всички заплатени от Потребителя суми, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е предоставил информацията. за оттеглянето. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно нареждане, използвано от Потребителя при първоначалната регистрация, освен ако Ползвателят не е дал изричното си съгласие за използване на друго платежно нареждане и ако това не е свързано с разходи за Доставчика.

При изпълнение на правото на отказ, разходите по връщане на продуктите са за сметка на Потребителя, а таксите за връщане на продукта се приспадат от заплатената от Потребителя сума по договора. Доставчикът няма задължението да възстановява допълнителните разходи по доставката на продуктите.

Потребителят се задължава да запази получените от Доставчика продукти, качеството и безопасността на тези продукти.

Потребителят може да упражни правото си на отказ от споразумението, като предостави писмено изявление до Доставчика, като използва формуляра за отказ, достъпен на интернет страницата на VISIONZAZDRAVE

Когато Доставчикът не предложи сам да вземе продуктите, той може да задържи сумите на Потребителя, докато не получи обратно продуктите или Потребителят не предостави доказателство, че връща продуктите, в зависимост от това кое от двете настъпи първо.

Срокът за доставка на продуктите и началната й дата се определят поотделно за всеки продукт при сключване на договор с Ползвателя на интернет страницата на Доставчика, освен ако продуктите не са поръчани в една доставка.

В случай, че Доставчикът и Ползвателят не са уговорили срок на доставка, срокът на доставка на продуктите е до 30 работни дни, считано от датата, следваща датата на поръчката, направена от Ползвателя на уеб страница на Доставчика.

Когато Доставчикът не е в състояние да изпълни задълженията си по договора поради липса на поръчани продукти, последният е длъжен да уведоми Потребителя и да му възстанови заплатените с него суми.

Доставчикът доставя продуктите на Ползвателя, след като провери изпълнението на задълженията за предоставяне на информация от Ползвателя, съгласно Закона за защита на потребителите.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Доставчикът доставя продуктите на Потребителя в срока, определен в сключения договор.

 Потребителят трябва да прегледа продуктите в момента на доставката и да уведоми незабавно Доставчика, ако продуктите не отговарят на изискванията.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

За осигуряване на личните данни на Ползвателите, Доставчикът изпраща данните само на имейл адрес, предоставен от Потребителя при регистрация.

 Доставчикът приема и обявява на интернет страницата Общ регламент за защита на данните . линк към политика за поверителност

Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в уеб магазина и изпълнение на споразумението.

Във всеки един момент Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да провери и докаже автентичността на всички обстоятелства и лични данни, предоставени при регистрацията.

 В случай, че Ползвателят е забравил или изгубил потребителското си име и парола, Доставчикът има право да приложи Процедурата за изгубени или забравени потребителски имена и пароли.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният уведомява по подходящ начин всички регистрирани Ползватели. 

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко изменение или допълнение на настоящите общи условия е приложимо за Потребителя, след като последният бъде изрично уведомен от Доставчика и ако не заяви в 30-дневен срок, не ги приема.

 Потребителят се съгласява всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на настоящите общи условия, да бъдат изпращани на имейл адреса, посочен от Потребителя при регистрацията. Потребителят се съгласява, че имейлите, изпратени съгласно тази статия, не трябва да бъдат електронно подписани, за да имат правно действие.

Доставчикът публикува тези общи условия на своята уеб страница заедно с всички изменения и допълнения към тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и споразумението между Потребителя и Доставчика се прекратяват в следните случаи:

в случай на приключване, несъстоятелност или неплатежоспособност на една от страните по споразумението;

по взаимно съгласие в писмена форма;

едностранно, с предварително писмено предизвестие, в случай че една от страните не изпълни задълженията си;

от обективна невъзможност на някоя от страните да изпълни задълженията си;

при упражняване на правото на отказ по чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се анулира само договорът за доставка на съответния закупен продукт, ако за този вид продукти е приложимо правото на отказ;

 ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Възможната недействителност на някоя от клаузите на тези общи условия не прави цялото споразумение невалидно.

За всички условия, които не са изрично уредени тук, относно изпълнението и тълкуването на този договор, се прилага действащото българско законодателство.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial